Доступні курси

  Курс містить матеріали для виконання практичних робіт та тестових завдань.

   Даний курс призначений надати студентам знання про будову і функціонування фізіологічних систем організму дитини, закономірності його росту і розвитку, гігієнічні вимоги до правильної організації навчально-виховного процесу. Адже знання особливостей анатомії і фізіології дітей шкільного віку дає можливість свідомо обирати ефективні засоби фізичного і інтелектуального вдосконалення школярів.

  На вивчення навчальної дисципліни відводиться 81 година, з них лекційних – 22 години, практичних – 24, самостійної роботи – 35.

   

   

  Курс містить матеріали для виконання самостійних робіт студентів

  Курс розрахований для самостійного опрацювання. Він містить практичні завдання та презентації.

  Курс розрахований на самостійне опрацювання

  Курс розрахований на самостійне опрацювання

  “Композиція” належить до дисциплін, які формують професійні якості майбутніх педагогів образотворчого  мистецтва. 

  Розвиток  творчого  потенціалу  студентів шляхом  засвоєння і  практичного  закріплення  основних законів, засобів  та  закономірностей  композиційної  організації форми  для  вирішення  професійних  завдань.

  Курс "МВР" вивчається у 2 семестрі в обсязі 108 годин.

  Даний курс буде містити: Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття.

  Курс "ОПМ" вивчається у 5-6 семестрах у обсязі 108 годин.

  МНАМ сприяє формуванню у студентів методичної, соціокультурної та загальної компетенцій.

  •    Курс "Методика навчання інформатики в початковій" школі є одним із провідних курсів професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Основна мета курсу полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя початкової школи,  який зможе організувати урок інформатики у своєму класі
  •      Дистанційний курс з методики навчання інформатики в початковій школі містить теоретичний матеріал (лекції, навчальні посібники, навчальні підручники та іншу літературу), практичні завдання, навчальні презентації, відео-уроки, тестові завдання для формування знань, умінь та навичок  ефективного використання сучасних інформаційних технологій при викладанні початкового курсу інформатики як окремої навчальної дисципліни, так і для застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи в початковій школі.

  Курс розрахований на студентів 1-4 курсів спеціальності "Образотворче мистецтво". Передбачає виконання творчих завдань, вивчення теоретичного матеріалу та тестування.

  Курс розрахований ....

  В даному курсі розміщені теоретичні матеріали з фізики, практичні завдання, самостійна робота тощо.